Köpvillkor och integritetsskydd

Köpvillkor

Intigritetspolicy

TJÄNSTEN

Prevcare och våra tjänster

Prevcare Clinic, org. nr. 559094-3501 (nedan ”Prevcare”), är ett svenskt bolag som, genom samarbete med underleverantörer, tillhandahåller radiologiska och medicinska undersökningar till privatpersoner och företagskunder. Prevcare sammanställer undersökningsresultat och provsvar i en medicinsk rapport till kunden. Rapporten innehåller även råd och rekommendationer till kunden om eventuell vidare handläggning/behandling.
Hälsoundersökning från vårt utbud beställs av dig som privatperson via vår hemsida. För att beställa en undersökning hos Prevcare måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer, ett mobiltelefonnummer och en mailadress, för att vi skall kunna kontakta dig och för att kunna hantera dina remisser. Företagskunder gör enklast sina beställningar genom att kontakta vår kundtjänst på info@prevcare.se.
Din remiss utfärdas efter att du fyllt i det hälsoformulär som tillsänds dig digitalt, efter att du betalt din undersökning. Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i och skickat in ditt hälsoformulär.
Prevcare utför hälsoundersökningar och rådgivning framförallt i förebyggande syfte, men erbjuder också riktade undersökningar för specifika organ och skelettdelar. Prevcare behandlar inte befintliga sjukdomar, och tar inte heller ansvar för behandling av sjukdom som upptäcks genom undersökning utförd via Prevcare. De undersökningar Prevcare tillhandahåller är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan bör istället ses som ett komplement. För det fall du känner att du är i behov av sjukvård ska du kontakta din vårdgivare oavsett vad som framgår av innehållet i de rapporter som upprättats av Prevcare.

KÖPVILLKOR

Beställning

Undersökningar beställs och betalas via Prevcares hemsida. Företagskunder som vill betala mot faktura beställer enklast undersökningar genom att kontakta Prevcare på info@prevcare.se.
Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i ditt hälsoformulär.

Betalningar

Kortbetalning
Prevcare accepterar VISA och MasterCard. Kortbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS samt kortinlösen med Teller, för snabb och säker betalning. All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS). Prevcare sparar aldrig dina kortuppgifter.
Faktura
Vid betalning mot faktura ska denna vara reglerad innan tid för undersökning bokas. Beställning av undersökning mot faktura är bindande. Fakturan skickas via e-post med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta. När företag väljer att betala mot faktura genomförs en sedvanlig kreditupplysning.
Under normala förhållanden erbjuds du/dina anställda undersökningstid inom 7 dagar från att betalningen registrerats och ifyllt hälsoformulär inkommit till Prevcare.

Av-/ombokning och uteblivet besök

När du fått din undersökningstid för MR eller Datortomografi-undersökning via telefon eller post har du möjlighet att boka om din tid senast 48 timmar innan utsatt undersökningstid. Vid av- och ombokning mindre än 48 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen. Vid avbokning mindre än en vecka innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Missar du att närvara på din utsatta undersökningstid utgår din undersökning och köpet förfaller. Vid provtagning av labprover skall dessa utföras i samband med undersökningstillfället för att våra läkare ska kunna utföra en sammantagen bedömning.
Vid inbokad hjärtundersökning skall avbokning ske 72 timmar före undersökning, annars debiteras det fulla priset för undersökning.

När du inkommit med ditt ifyllda hälsoformulär granskas denna av Prevcares specialistläkare som skriver remiss för din undersökning vilken därefter granskas av mottagande specialistläkare där du skall genomgå din undersökning innan du kan boka in din tid. Vid avbokning efter att hälsoformulär inkommit till Prevcare tas en avgift på 2500 kr.

Vid inbokad koloskopiundersökning skall avbokning ske 10 dagar före undersökning, annars debiteras det fulla priset för undersökning.

Remissens giltighet

Den remiss som skapas vid din beställning är giltig i 30 dagar efter din beställning. Remissen kan ombokas en gång utan kostnad. Vid ytterligare ombokningar debiteras en administrativ avgift på 500 SEK per ombokning. Om du inte genomför din undersökning under remissens giltighetstid förfaller den och kan därefter inte nyttjas. Icke nyttjad remiss ger inte kunden rätt till återbetalning.

Kundens journalanteckningar

Som kund till Prevcare kan du själv ta del av dina journalhandlingar via ditt användarkonto. I ditt användarkonto under fliken ”Min Journal” hittar du dina provsvar och kan läsa kommentarer från specialistläkare om hur dina provresultat skall tolkas. Du kan själv välja vem du vill ska kunna ta del av dessa uppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning gallras/avpersonifieras personuppgifter när dessa inte längre behöver bevaras. Undantag från denna gallringsregel är sådana personuppgifter som behövs för att upprätthålla aktiva användarkonton. Användningen av personuppgifter under den tid de bevaras av Prevcare begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När gallring väl genomförts kan raderade uppgifter inte återskapas och därefter kan inte någon specifik person längre förknippas med användarkontot.

Ansvarsbegränsning

– Kunden är medveten om att genomförandet av hälsokontroller samt utvärderingen av resultaten därav sker enligt det rådande vetenskapligt grundade kunskapsläget, vilket kan komma att förändras över tid. Som kund är du således inte garanterad ett visst resultat.
– Prevcare kommer inte upptäcka alla sjukdomar och kan därför inte ta ansvar för att kunden inte har några andra sjukdomar än de som eventuellt kan komma att upptäckas vid undersökningen. Det finns alltid en risk att undersökningsresultat av olika anledningar är missvisande eller att de undersökningar som genomförts inte ger en rättvisande bild av situationen och kundens hälsotillstånd. Ansvaret för utredningar och i synnerhet en korrekt analys av undersökningsresultaten ligger hos våra underleverantörer och inte på Prevcare.
– Vid hälsoundersökningen finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det vid undersökning kan påvisas risker som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga.
– Prevcare kan inte garantera att du efter att ha genomfört undersökning enligt dessa allmänna villkor inte kommer att drabbas av någon sjukdom.
– Prevcare ansvarar inte för fel som kan hänföras till någon underleverantör av undersökningar, ej heller till tekniska fel hänförliga till e-butiksleverantören.
– Prevcares ansvar för skada sträcker sig till vad som framgår av tvingade lagstiftning. Utöver vad som följer av sådan lagstiftning är Prevcare ansvarigt endast vid vårdslöshet.

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvar

Denna integritetspolicy gäller när Prevcare Clinic AB (nedan ”Prevcare”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559094-3501, Karlavägen 20, 114 31 Stockholm, behandlar personuppgifter som avser personer som använder våra tjänster (nedan ”du”, ”dig”, ”dina”).

Grund för behandling av personuppgifter

Prevcare Clinics behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (nedan ”Dataskyddsförordningen”).
Grunden för Prevcares behandling av personuppgifter, vid användning
av Prevcares tjänster, är det avtal som ingås mellan dig och Prevcare när du beställer en tjänst från oss. Vår behandling av personuppgifter sker även för att efterleva rättsliga förpliktelser enligt myndighetsbeslut, gällande rätt och, för viss behandling, enligt ditt samtycke.

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter är all information som kan knytas till en levande person. Prevcare samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Vilken information vi samlar in är beroende av vilken typ av tjänst du använder. Det kommer även att skapas viss information om dig vid de undersökningar och prov som du beställer av oss.
Prevcare kommer att samla in följande personuppgifter om dig när du använder våra tjänster:
Identitetsuppgifter – för- och efternamn, personnummer och kön.
Kontaktuppgifter – adress för leverans och faktura, e-postadress, telefonnummer.
Hälsouppgifter – information om din hälsa, undersökningsresultat och uppgifter om, till exempel, dina röntgenundersökningar och läkares kommentar och analys av undersökningsresultaten och journaldata samt uppgift om vilken produkt (undersökning) du har beställt.
Betalningsinformation – information för att utställa faktura eller för att genomföra betalningar till Prevcare.
IT-data – för att du ska kunna kommunicera elektroniskt med Prevcare och våra system behöver vi behandla uppgifter om den enhet du använder (dvs. din dator, smartphone och liknande), som enhetens IP-adress.

När du kontaktar Prevcares för frågor eller hjälp med din beställning kommer Prevcare att behandla dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för sådan kontakt kan vara:
Identitestuppgift – för- och efternamn samt personnummer. För det fall du skriftligen lämnar uppgifter om någon annans identitet kommer vi inte att spara den informationen om det inte krävs för den fortsatta hanteringen ärendet eller för att utreda bedrägeri eller liknande.
Information om ditt ärende – vid din kontakt med oss kan vi inte styra vilka uppgifter du lämnar. Det kan hända att du lämnar personuppgifter till oss som vi inte har skäl att behandla. Om så sker kommer vi inte att spara sådana personuppgifter.
Betalningsinformation – om din kontakt med oss gäller, eller leder till, återbetalning kommer vi att behöva behandla uppgift om ditt bankkonto för återbetalningen tillsammans med övriga uppgifter om det köp som återbetalningen avser.

På vår hemsida, prevcare.se, finns en chattfunktion där besökare kan skriva direkt till oss. Om du skriver vem du är eller uppger ditt ärende blir det som du skriver i chatten personuppgifter om dig. Kommunikationen i chatten sparas och behandlas för utveckling av funktionen och för vår hantering av kundärenden.

Syftet med behandlingen

Prevcare behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att utföra och tillhandahålla dig de tjänster som avtalats med dig. För att du ska kunna vara kund hos Prevcare behöver vi behandla dina personuppgifter för att leverera de tjänster och produkter du beställt. Du kan därför inte vara kund hos oss och ta del av våra tjänster utan att vi behandlar dina personuppgifter.
Prevcare behandlar dina personuppgifter för att efterleva det som krävs enligt myndighetsbeslut och lag, som exempelvis Patientdatalagen (2008:355), Bokföringslagen (1999:1078), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), samt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna utföra de tjänster vi avtalat om, för kontakt med dig som kund, för att ge dig information om leverans av produkter, för fakturering och för att kunna tillhandahålla dig dina journalhandlingar.
Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev från Prevcare kommer vi att behandla dina personuppgifter för att göra utskick till dig.

Hur länge sparar Prevcare personuppgifter?

Prevcare bevarar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som angetts ovan. Det innebär att de flesta personuppgifter vi har om dig kommer att raderas automatiskt när den lagstadgade arkiveringstid har löpt ut eller ditt kundförhållande med Prevcare avslutats.
De personuppgifter som återfinns i ditt användarkonto på prevcare.se kommer att bevaras så länge ditt konto är öppet. Du kan själv stänga ned ditt konto och Prevcare kommer då att radera dina uppgifter om de inte behöver bevaras av andra skäl. De uppgifter som förekommer i patientjournaler sparas i tio år från det att den sista uppgiften förts in i journalen.
Enligt bokföringslagen (1999:1078) är Prevcare skyldigt att bevara vissa personuppgifter, till exempel uppgifter i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer endast att användas för det syftet.

Gallring av personuppgifter

Alla personuppgifter gallras eller anonymiseras när dessa inte längre behöver sparas. Med anonymisering menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera, eller kopplas till, en viss person. När Prevcare utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre kopplas samman med den information som återstår.

Mottagare av personuppgifter

Prevcare samarbetar med med andra aktörer inom vården för att leverera avtalade tjänster till dig. För att kunna tillhandahålla dig avtalade tjänster kommer Prevcare därför att behöva överföra dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig, och för att efterleva lag, författning eller myndighetsbeslut. Nedan listas de mottagare som kan bli aktuella som mottagare av dina personuppgifter:
Inhyrda läkare – Prevcare samarbetar med utvalda läkare som ibland hjälper till med att analysera och kommentera de resultat som kommer in till oss.
Kliniker och labb – Prevcare samarbetar med olika kliniker och labb för att genomföra de undersökningar och prover som ingår i de undersökningar du beställt. Prevcare har samarbeten med specialiserade labb som analyserar olika delar av lämnade prover för att ge resultat till läkare att analysera.
Myndigheter – Om Pervcare är skyldiga enligt lag eller om du begär det, kan vi lämna ut information till myndigheter. I vissa fall kan Prevcare vara förhindrad enligt lag att meddela dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.
Aviseringstjänster – Prevcare använder tjänster för att kommunicera automatiskt till dig, till exempel med bekräftelser eller påminnelser. Dessa företag får tillgång till dina kontaktuppgift och
har åtagit sig att inte dela dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten.
Utvecklare och konsulter – Prevcare tar hjälp av utvecklare och konsulter från andra företag för att bygga vår IT-infrastruktur och för att vidareutveckla våra tjänster. Sådana utvecklare kan i sitt
arbete behöva få tillgång till enklare personuppgifter om dig när detta behövs för utveckling eller felsökning.

Alla känsliga uppgifter om dig, som dina hälsouppgifter, behandlas i enlighet med gällande rätt. Sådana uppgifter kommer därför bara att vara tillgängliga för personal som enligt lag ska ha tillgång till dem. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller överföras till någon mottagare annat än när så får ske enligt lag.

Prevcare behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtal med Prevcare som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES. Inga av de hälsouppgifter som Prevcare behandlar förs utanför EU/EES av oss eller våra leverantörer.

Datasäkerhet

Som personuppgiftsansvarig vidtar Prevcare lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. För det fall det skulle inträffa en säkerhetsincident som innefattar dina personuppgifter kommer Prevcare att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Cookies

Prevcare använder sig av cookies på vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan. Prevcare använder cookies för att prevcare.se ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering. Prevcare.se innehåller även cookies från tredje part som noterar ditt besök på hemsidan för att möjliggöra annonsering på andra hemsidor.
Det finns två typer av cookies:
En så kallad sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under den tid en besökare är inne på hemsidan. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en viss tid.

Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, om besökaren sparas genom cookies.

Som besökare på vår hemsida kan du själv välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar. Om du gör det kan du vid ditt besök på vår hemsida hindras från att nyttja vissa funktioner. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. För mer information om detta hänvisar vi till webbläsarens hjälpsidor.

Hos Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, finns ytterligare information om cookies på deras hemsida (http://www.pts.se/).

Dina rättigheter och Prevcares kontaktuppgifter i frågor om personuppgiftshantering

Enligt gällande rätt har du flera rättigheter som är kopplade till vår hantering av dina personuppgifter. Nedan finner du en kortfattad sammanställning av dessa rättigheter.

Återkallelse av samtycke
Du har alltid rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling av dina personuppgifter. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Till exempelvis kan du ha valt att samtycka till att Prevcare kontaktar dig med nyhetsbrev och andra utskick. Vill du återkalla ett sådant samtycke kan du välja att avregistrera dig genom att följa länken för avregistrering i dessa utskick.

Rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att begära att Prevcare rättar personuppgifter om dig som du anser vara felaktiga. Du har även rätt att i vissa fall och att komma in med kompletterande personuppgifter om du anser att de personuppgifter Prevcare har behandlat om dig ger en felaktig bild.

Registerutdrag
Du har rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt eller fysisk form, med information om hur dina personuppgifter behandlas. Prevcare kommer att sammanställa sådan information och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

Begräsning och invändning
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till lagring och du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Radering
Du har rätt att begära att Prevcare raderar dina personuppgifter. Prevcare kommer då att radera personuppgifter som Prevcare inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Prevcare kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla vårt avtal med dig.

Kontaktuppgifter i frågor om Pervcares personuppgiftshantering
Vill du begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till oss:
att: Personuppgiftshantering,
Prevcare Clinic
Karlavägen 20,
114 31 Stockholm

Klagomål
Om du inte är nöjd med de svar du får från oss rörande behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätten att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • Koloskopi (undersökning av tjocktarmen och ändtarmen)
 • Polyper
 • Tumör
 • Tarmfickor (divertiklar)
 • Sår i slemhinnan
 • Inflammation i slemhinnan
 • Hemorrojder
 • Vävnadsprov(biopsi) av misstänkta förändringar utförs och borttagande av polyper som kan vara förstadier till cancer, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer i framtiden
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats och hjärtrummens storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.