Köpvillkor och integritetsskydd

Prevcare och våra tjänster

Prevcare Clinic, org. nr. 559094-3501 (nedan ”Prevcare”), är ett svenskt bolag som, genom samarbete med underleverantörer, tillhandahåller radiologiska och medicinska undersökningar till privatpersoner och företagskunder. Prevcare sammanställer undersökningsresultat och provsvar i en medicinsk rapport till kunden. Rapporten innehåller även råd och rekommendationer till kunden om eventuell vidare handläggning/behandling.

Hälsoundersökning från vårt utbud beställs av dig som privatperson eller företag via vår hemsida. För att beställa en undersökning hos Prevcare måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer, ett mobiltelefonnummer och en mailadress, för att vi skall kunna kontakta dig och för att kunna hantera dina remisser. Företagskunder gör enklast sina beställningar genom att kontakta vår kundtjänst på info@prevcare.se.

Din remiss för undersökning utfärdas efter att du fyllt i det hälsoformulär som tillsänds dig digitalt. Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i och skickat in ditt hälsoformulär. Betalning för din undersökning skall ske innan du genomgår denna.

Prevcare utför hälsoundersökningar och rådgivning framför allt i förebyggande syfte, men erbjuder också riktade undersökningar för specifika organ och skelettdelar. Prevcare behandlar inte befintliga sjukdomar, och tar inte heller ansvar för behandling av sjukdom som upptäcks genom undersökning utförd via Prevcare. De undersökningar Prevcare tillhandahåller är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan bör i stället ses som ett komplement. För det fall du känner att du är i behov av sjukvård ska du kontakta din vårdgivare oavsett vad som framgår av innehållet i de rapporter som upprättats av Prevcare.

Köpvillkor

Beställning

Undersökningar beställs och betalas via Prevcares hemsida. Företagskunder som vill betala mot faktura beställer enklast undersökningar genom att kontakta Prevcare på info@prevcare.se.

Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i ditt hälsoformulär.

Betalningar

Kortbetalning
Prevcare accepterar VISA och MasterCard. Kortbetalning hanteras av vår betalningsleverantör NETS för snabb och säker betalning. Vi använder oss av 3D Secure som är en global säkerhetsstandard som är framtagen av Visa (Verified by Visa) och MasterCard (MasterCard SecureCode). Denna säkerhetslösning möjliggör identifiering av kortkunden vid kortbetalningar på Internet). Prevcare sparar aldrig dina kortuppgifter.

Faktura
Vid betalning mot faktura ska denna vara reglerad 2 arbetsdagar innan undersökning genomförs. Beställning av undersökning mot faktura är bindande. Fakturan skickas via e- post med betalningsvillkor 5 arbetsdagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.

Under normala förhållanden erbjuds du/dina anställda undersökningstid inom 7 arbetsdagar från att betalningen registrerats och ifyllt hälsoformulär inkommit till Prevcare.

Av-/ombokning och uteblivet besök

När du fått din undersökningstid för MR eller DT-undersökning via telefon, Kivra eller post har du möjlighet att boka om din tid senast 48 timmar innan utsatt undersökningstid. Vid av- och ombokning mindre än 48 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen. Vid avbokning mindre än 7 dagar innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Missar du att närvara på din utsatta undersökningstid utgår din undersökning och köpet förfaller. Vid provtagning av labprover skall dessa utföras i samband med undersökningstillfället för att våra läkare ska kunna utföra en sammantagen bedömning.

Vid inbokad hjärtundersökning skall avbokning ske 72 timmar före undersökning, annars debiteras det fulla priset för undersökning.

Vid inbokad koloskopiundersökning skall avbokning ske 10 dagar före undersökning, annars debiteras det fulla priset för undersökning.

När du inkommit med ditt ifyllda hälsoformulär granskas denna av Prevcares specialistläkare som skriver remiss för din undersökning vilken därefter granskas av mottagande specialistläkare där du skall genomgå din undersökning innan du kan boka in din tid. Vid avbokning efter att hälsoformulär inkommit till Prevcare tas en avgift på 2500 kr.

Ångerrätt av tjänst
Kunden har rätt till 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att beställning är gjord. Om kunden har inkommit med ifyllt hälsoformulär gäller köpvillkor som finns att läsa under rubrik av-/ombokning.
Remissens giltighet

Den remiss som skapas vid din beställning och efter du fyllt i ditt hälsoformulär är giltig i 30 dagar efter din beställning. Remissen kan ombokas en gång utan kostnad. Vid ytterligare ombokningar debiteras en administrativ avgift på 500 SEK per ombokning. Om du inte genomför din undersökning under remissens giltighetstid förfaller den och kan därefter inte nyttjas. Icke nyttjad remiss ger inte kunden rätt till återbetalning.

Ansvarsbegränsning
 • Kunden är medveten om att genomförandet av hälsokontroller samt utvärderingen av resultaten därav sker enligt det rådande vetenskapligt grundade kunskapsläget, vilket kan komma att förändras över tid. Som kund är du således inte garanterad ett visst resultat.
 • Prevcare kommer inte upptäcka alla sjukdomar och kan därför inte ta ansvar för att kunden inte har några andra sjukdomar än de som eventuellt kan komma att upptäckas vid undersökningen. Det finns alltid en risk att undersökningsresultat av olika anledningar är missvisande eller att de undersökningar som genomförts inte ger en rättvisande bild av situationen och kundens hälsotillstånd. Ansvaret för utredningar och i synnerhet en korrekt analys av undersökningsresultaten ligger hos våra underleverantörer och inte på Prevcare.
 • Vid hälsoundersökningen finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det vid undersökning kan påvisas risker som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga.
 • Prevcare kan inte garantera att du efter att ha genomfört undersökning enligt dessa allmänna villkor inte kommer att drabbas av någon sjukdom.
 • Prevcare ansvarar inte för fel som kan hänföras till någon underleverantör av undersökningar, ej heller till tekniska fel hänförliga till e-butiksleverantören.
 • Prevcares ansvar för skada sträcker sig till vad som framgår av tvingade lagstiftning. Utöver vad som följer av sådan lagstiftning är Prevcare ansvarigt endast vid vårdslöshet.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Denna integritetspolicy gäller när Prevcare Clinic AB (nedan ”Prevcare”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559094-3501, Karlavägen 20, 114 31 Stockholm, behandlar personuppgifter som avser personer som använder våra tjänster (nedan ”du”, ”dig”, ”dina”).

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg hos Prevcare Clinic AB. Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Denna personuppgiftsinformation beskriver vår behandling av dina personuppgifter. Här kan du läsa vilken personlig information som sparas och varför.

Så får Prevcare Clinic dina uppgifter

När du köper en tjänst hos oss behöver vi behandla personuppgifter. Personuppgifter behöver också hanteras bland annat för att

 • identifiera dig
 • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier och liknande
 • dokumentera uppgifter om den information som lämnats till dig som kund
 • information för att utställa faktura
Exempel på uppgifter som vi hanterar
Det kan till exempel vara personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, nära anhörig samt hälsouppgifter i form av text och bild.
Så använder vi dina uppgifter

Prevcare Clinic behandlar personuppgifter om dig för att bedriva en god och patientsäker vård samt på grund av krav i lag och förordning. All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter. I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen på Prevcare Clinic med rättslig förpliktelse som grund.

Exempel på behandlingar av personuppgifter hos Prevcare Clinic är för:

 • Kliniker och labb som vi använder som leverantörer för att genomföra undersökningar
 • att föra journal och upprätta annan dokumentation vid undersökning
 • administration som rör patienter, som aviseringstjänster för att kommunicera med dig med bekräftelser eller påminnelser avseende din undersökning.
 • utveckla och säkra kvalitén i verksamheten, som utvecklare och konsulter från andra företag för att bygga vår IT-infrastruktur och för att vidareutveckla våra tjänster. Sådana utvecklare kan behöva få tillgång till enklare personuppgifter när detta behövs för utveckling eller felsökning.
 • att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag
Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av Prevcare Clinic och Prevcare Clinics personuppgiftsbiträden som till exempel IT-driftsleverantörer och våra samarbetspartners.

Prevcare Clinic lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Prevcare Clinic måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Prevcare Clinic sparar dina personuppgifter i enlighet med det beslut som gäller i patientdatalagen, dvs. journalen ska arkiveras minst 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen enligt 3. kap. 17 § patientdatalagen. Även om verksamheten skulle upphöra innan dess förvaras journalen enligt gällande lag i minst 10 år.

Din rätt till insyn och registerutdrag
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Prevcare Clinic AB, Karlavägen 20, 114 31 Stockholm. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Rätt till ändring
Du som är registrerad har rätt att under vissa förutsättningar begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel bara ändras eller raderas under vissa förutsättningar.
Rätt till radering
I vissa fall kan du ändå ha rätt till radering av dina personuppgifter. Det kallas ibland även rätten att bli bortglömd. Exempelvis kan du ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till att vi hanterar dina personuppgifter.

Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

För dig som vill veta mer
Har du synpunkter eller frågor om personuppgifter kan du kontakta Prevcare Clinic via info@prevcare.se eller på telefon 073-5449155.

Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling av cancer och hjärt- kärlsjukdomar är tidig upptäckt, vilket kan bota och hindra utveckling till mer allvarlig sjukdom. Våra tre avancerade hälsoundersökningspaket kan hjälpa dig upptäcka förändringar tidigt – innan de ger symtom och utvecklas till allvarlig sjukdom.