Köpvillkor och integritetsskydd2018-03-06T18:08:45+00:00

TJÄNSTEN

Prevcare och våra tjänster
Prevcare Clinic, org. nr. 559094-3501 (nedan ”Prevcare”), är ett svenskt bolag som, genom samarbete med underleverantörer, tillhandahåller radiologiska och medicinska undersökningar till privatpersoner och företagskunder. Prevcare sammanställer undersökningsresultat och provsvar i en medicinsk rapport till kunden. Rapporten innehåller även råd och rekommendationer till kunden om eventuell vidare handläggning/behandling.
Hälsoundersökning från vårt utbud beställs av dig som privatperson via vår hemsida. För att beställa en undersökning hos Prevcare måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer, ett mobiltelefonnummer och en mailadress, för att vi skall kunna kontakta dig och för att kunna hantera dina remisser. Företagskunder gör enklast sina beställningar genom att kontakta vår kundtjänst på info@prevcare.se.
Din remiss utfärdas efter att du fyllt i det hälsoformulär som tillsänds dig digitalt, efter att du betalt din undersökning. Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i och skickat in ditt hälsoformulär.
Prevcare utför hälsoundersökningar och rådgivning framförallt i förebyggande syfte, men erbjuder också riktade undersökningar för specifika organ och skelettdelar. Prevcare behandlar inte befintliga sjukdomar, och tar inte heller ansvar för behandling av sjukdom som upptäcks genom undersökning utförd via Prevcare. De undersökningar Prevcare tillhandahåller är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan bör istället ses som ett komplement. För det fall du känner att du är i behov av sjukvård ska du kontakta din vårdgivare oavsett vad som framgår av innehållet i de rapporter som upprättats av Prevcare.

KÖPVILLKOR

Beställning
Undersökningar beställs och betalas via Prevcares hemsida. Företagskunder som vill betala mot faktura beställer enklast undersökningar genom att kontakta Prevcare på info@prevcare.se.
Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i ditt hälsoformulär.

Betalningar
Kortbetalning
Prevcare accepterar VISA och MasterCard. Kortbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS samt kortinlösen med Teller, för snabb och säker betalning. All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS). Prevcare sparar aldrig dina kortuppgifter.
Faktura för företagskunder
För närvarande accepteras fakturabetalning endast för våra företagskunder. Vid betalning mot faktura ska denna vara reglerad innan tid för undersökning bokas. Beställning av undersökning mot faktura är bindande. Fakturan skickas via e-post med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta. När företag väljer att betala mot faktura genomförs en sedvanlig kreditupplysning.
Under normala förhållanden erbjuds du/dina anställda undersökningstid inom 7 dagar från att betalningen registrerats och ifyllt hälsoformulär inkommit till Prevcare.

Ombokning och uteblivet besök
När du fått din undersökningstid för MR-, Ultraljud-, Datortomografi- eller Koloskopiundersökning via post har du möjlighet att boka om din tid senast 24 timmar innan utsatt undersökningstid. Missar du att närvara på din utsatta undersökningstid utgår din undersökning och köpet förfaller. Vid provtagning av labprover skall dessa utföras i samband med undersökningstillfället för att våra läkare ska kunna utföra en sammantagen bedömning.

Remissens giltighet
Den remiss som skapas vid din beställning är giltig i 30 dagar efter din beställning. Remissen kan ombokas en gång utan kostnad. Vid ytterligare ombokningar debiteras en administrativ avgift på 500 SEK per ombokning. Om du inte genomför din undersökning under remissens giltighetstid förfaller den och kan därefter inte nyttjas. Icke nyttjad remiss ger inte kunden rätt till återbetalning.

Kundens journalanteckningar
Som kund till Prevcare kan du själv ta del av dina journalhandlingar via ditt användarkonto. I ditt användarkonto under fliken ”Min Journal” hittar du dina provsvar och kan läsa kommentarer från specialistläkare om hur dina provresultat skall tolkas. Du kan själv välja vem du vill ska kunna ta del av dessa uppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning gallras/avpersonifieras personuppgifter när dessa inte längre behöver bevaras. Undantag från denna gallringsregel är sådana personuppgifter som behövs för att upprätthålla aktiva användarkonton. Användningen av personuppgifter under den tid de bevaras av Prevcare begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När gallring väl genomförts kan raderade uppgifter inte återskapas och därefter kan inte någon specifik person längre förknippas med användarkontot.

Ansvarsbegränsning
– Kunden är medveten om att genomförandet av hälsokontroller samt utvärderingen av resultaten därav sker enligt det rådande vetenskapligt grundade kunskapsläget, vilket kan komma att förändras över tid. Som kund är du således inte garanterad ett visst resultat.
– Prevcare kommer inte upptäcka alla sjukdomar och kan därför inte ta ansvar för att kunden inte har några andra sjukdomar än de som eventuellt kan komma att upptäckas vid undersökningen. Det finns alltid en risk att undersökningsresultat av olika anledningar är missvisande eller att de undersökningar som genomförts inte ger en rättvisande bild av situationen och kundens hälsotillstånd. Ansvaret för utredningar och i synnerhet en korrekt analys av undersökningsresultaten ligger hos våra underleverantörer och inte på Prevcare.
– Vid hälsoundersökningen finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det vid undersökning kan påvisas risker som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga.
– Prevcare kan inte garantera att du efter att ha genomfört undersökning enligt dessa allmänna villkor inte kommer att drabbas av någon sjukdom.
– Prevcare ansvarar inte för fel som kan hänföras till någon underleverantör av undersökningar, ej heller till tekniska fel hänförliga till e-butiksleverantören.
– Prevcares ansvar för skada sträcker sig till vad som framgår av tvingade lagstiftning. Utöver vad som följer av sådan lagstiftning är Prevcare ansvarigt endast vid vårdslöshet.

Integritetspolicy

Kundens integritet
Personuppgiftslagen (1998:204) PUL

Prevcare, org. nr. 559094-3501, Karlavägen 20, 114 31 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för dig som kund hos Prevcare.

Prevcare följer alltid gällande personuppgiftslagstiftning vid behandling av kunds personuppgifter.

Utöver Patientdatalagen (2008:355) och Personuppgiftslagen (1998:204) följer Prevcare Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i de delar som rör kundens personuppgifter. Ibland är Personuppgiftslagen subsidiär i förhållande till de övriga regleringarna. Detta innebär att Patientdatalagens regleringar kan komma att gälla före Personuppgiftslagen i de delar som berör patientens personuppgifter.

Personuppgifterna används bland annat för att kunna föra kundens journalhandlingar, göra dessa tillgängliga för kunden och Prevcare och för att i övrigt fullgöra Prevcares delar av avtalet med kunden. Personuppgifterna används även som underlag för statistik och produktutveckling samt för fakturering och marknadsföring. Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Genom att godkänna dessa villkor, vilket du gör innan köp av någon undersökning genomförs, ger du som kund ditt uttryckliga samtycke till att Prevcare får rätt att behandla dina personuppgifter som underlag för statistik och produktutveckling samt för fakturering och marknadsföring. Prevcares behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och patientdatalagen, vilket bland annat innebär att kundens uppgifter omfattas av sekretess inom vården.

Kundens personuppgifter sparas under den tid avtalsrelationen pågår och en tid därefter, eller i enlighet med av kunden lämnat samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas av kunden. De personuppgifter som hanteras för bokföringsändamål bevaras i enlighet med bokföringslagen under sju år. Patientjournaler arkiveras i under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen i enlighet med gällande lagstiftning.

Kunden förbinder sig att lämna fullständiga och korrekta svar och uppgifter till Prevcare på de frågor som ställs till kunden i hälsoformuläret eller vid annan kommunikation med Prevcare och/eller dess underleverantörer. Kunden är medveten om att felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till att hälsoundersökningen ger felaktiga eller missvisande resultat.

Om kunden vill veta vilka personuppgifter som Prevcare behandlar om kunden, om kunden anser att någon uppgift är felaktig eller om kunden har några andra frågor i anledning av Prevcares behandling av kundens personuppgifter, kan kunden kontakta Prevcare via info@prevcare.se.

IT-säkerhet
I egenskap av personuppgiftsansvarig vidtar Prevcare lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas av bolaget.

Distansköplagen – Ångerrätt
Kund som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från beställning av undersökning frånträda detta avtal utan att ange något skäl. Denna så kallade ångerfrist löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.

Vill du utöva din ångerrätt ska du skicka epost till info@prevcare.se. Om du vid utövandet av din ångerrätt hunnit nyttjat en del av tjänsten, men inte hela, så kommer en proportionerlig del av det du betalat att återbetalas till dig.

Om du genom nyttjandet av din ångerrätt frånträder detta avtal kommer Prevcare att betala tillbaka de betalningar vi fått från dig avseende de delar av tjänsten som du inte redan nyttjat. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Prevcare underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Prevcare kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att medföra någon kostnad för dig.

Reklamation
Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på info@prevcare.se.

Cookies

Cookies
På Prevcares hemsida används cookies. Cookies är en liten textfil som lagras på besökarens dator. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner, och kan också användas för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en fil under en längre tid på besökarens dator med ett bestämt utgångsdatum. Den andra är en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Prevcare använder cookies för att tjänster och funktioner ska fungera på bästa sätt, för att föra statistik över webbplatsbesök och i annonseringssyfte. Ingen personlig information, som e-post eller namn om besökaren sparas. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

Tillämplig lagstiftning
Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

Köpvillkor och integritetsskydd

TJÄNSTEN

Prevcare Clinic, org. nr. 559094-3501 (nedan ”Prevcare”), är ett svenskt bolag som, genom samarbete med underleverantörer, tillhandahåller radiologiska och medicinska undersökningar till privatpersoner och företagskunder. Prevcare sammanställer undersökningsresultat och provsvar i en medicinsk rapport till kunden. Rapporten innehåller även råd och rekommendationer till kunden om eventuell vidare handläggning/behandling.
Hälsoundersökning från vårt utbud beställs av dig som privatperson via vår hemsida. För att beställa en undersökning hos Prevcare måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer, ett mobiltelefonnummer och en mailadress, för att vi skall kunna kontakta dig och för att kunna hantera dina remisser. Företagskunder gör enklast sina beställningar genom att kontakta vår kundtjänst på info@prevcare.se.
Din remiss utfärdas efter att du fyllt i det hälsoformulär som tillsänds dig digitalt, efter att du betalt din undersökning. Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i och skickat in ditt hälsoformulär.
Prevcare utför hälsoundersökningar och rådgivning framförallt i förebyggande syfte, men erbjuder också riktade undersökningar för specifika organ och skelettdelar. Prevcare behandlar inte befintliga sjukdomar, och tar inte heller ansvar för behandling av sjukdom som upptäcks genom undersökning utförd via Prevcare. De undersökningar Prevcare tillhandahåller är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan bör istället ses som ett komplement. För det fall du känner att du är i behov av sjukvård ska du kontakta din vårdgivare oavsett vad som framgår av innehållet i de rapporter som upprättats av Prevcare.

KÖPVILLKOR

Undersökningar beställs och betalas via Prevcares hemsida. Företagskunder som vill betala mot faktura beställer enklast undersökningar genom att kontakta Prevcare på info@prevcare.se.
Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i ditt hälsoformulär.

Kortbetalning
Prevcare accepterar VISA och MasterCard. Kortbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS samt kortinlösen med Teller, för snabb och säker betalning. All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS). Prevcare sparar aldrig dina kortuppgifter.
Faktura för företagskunder
För närvarande accepteras fakturabetalning endast för våra företagskunder. Vid betalning mot faktura ska denna vara reglerad innan tid för undersökning bokas. Beställning av undersökning mot faktura är bindande. Fakturan skickas via e-post med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta. När företag väljer att betala mot faktura genomförs en sedvanlig kreditupplysning.
Under normala förhållanden erbjuds du/dina anställda undersökningstid inom 7 dagar från att betalningen registrerats och ifyllt hälsoformulär inkommit till Prevcare.

När du fått din undersökningstid för MR-, Ultraljud-, Datortomografi- eller Koloskopiundersökning via post har du möjlighet att boka om din tid senast 24 timmar innan utsatt undersökningstid. Missar du att närvara på din utsatta undersökningstid utgår din undersökning och köpet förfaller. Vid provtagning av labprover skall dessa utföras i samband med undersökningstillfället för att våra läkare ska kunna utföra en sammantagen bedömning.

Den remiss som skapas vid din beställning är giltig i 30 dagar efter din beställning. Remissen kan ombokas en gång utan kostnad. Vid ytterligare ombokningar debiteras en administrativ avgift på 500 SEK per ombokning. Om du inte genomför din undersökning under remissens giltighetstid förfaller den och kan därefter inte nyttjas. Icke nyttjad remiss ger inte kunden rätt till återbetalning.

Som kund till Prevcare kan du själv ta del av dina journalhandlingar via ditt användarkonto. I ditt användarkonto under fliken ”Min Journal” hittar du dina provsvar och kan läsa kommentarer från specialistläkare om hur dina provresultat skall tolkas. Du kan själv välja vem du vill ska kunna ta del av dessa uppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning gallras/avpersonifieras personuppgifter när dessa inte längre behöver bevaras. Undantag från denna gallringsregel är sådana personuppgifter som behövs för att upprätthålla aktiva användarkonton. Användningen av personuppgifter under den tid de bevaras av Prevcare begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När gallring väl genomförts kan raderade uppgifter inte återskapas och därefter kan inte någon specifik person längre förknippas med användarkontot.

– Kunden är medveten om att genomförandet av hälsokontroller samt utvärderingen av resultaten därav sker enligt det rådande vetenskapligt grundade kunskapsläget, vilket kan komma att förändras över tid. Som kund är du således inte garanterad ett visst resultat.
– Prevcare kommer inte upptäcka alla sjukdomar och kan därför inte ta ansvar för att kunden inte har några andra sjukdomar än de som eventuellt kan komma att upptäckas vid undersökningen. Det finns alltid en risk att undersökningsresultat av olika anledningar är missvisande eller att de undersökningar som genomförts inte ger en rättvisande bild av situationen och kundens hälsotillstånd. Ansvaret för utredningar och i synnerhet en korrekt analys av undersökningsresultaten ligger hos våra underleverantörer och inte på Prevcare.
– Vid hälsoundersökningen finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det vid undersökning kan påvisas risker som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga.
– Prevcare kan inte garantera att du efter att ha genomfört undersökning enligt dessa allmänna villkor inte kommer att drabbas av någon sjukdom.
– Prevcare ansvarar inte för fel som kan hänföras till någon underleverantör av undersökningar, ej heller till tekniska fel hänförliga till e-butiksleverantören.
– Prevcares ansvar för skada sträcker sig till vad som framgår av tvingade lagstiftning. Utöver vad som följer av sådan lagstiftning är Prevcare ansvarigt endast vid vårdslöshet.

INTEGRITETSPOLICY

Prevcare, org. nr. 559094-3501, Karlavägen 20, 114 31 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för dig som kund hos Prevcare.

Prevcare följer alltid gällande personuppgiftslagstiftning vid behandling av kunds personuppgifter.

Utöver Patientdatalagen (2008:355) och Personuppgiftslagen (1998:204) följer Prevcare Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i de delar som rör kundens personuppgifter. Ibland är Personuppgiftslagen subsidiär i förhållande till de övriga regleringarna. Detta innebär att Patientdatalagens regleringar kan komma att gälla före Personuppgiftslagen i de delar som berör patientens personuppgifter.

Personuppgifterna används bland annat för att kunna föra kundens journalhandlingar, göra dessa tillgängliga för kunden och Prevcare och för att i övrigt fullgöra Prevcares delar av avtalet med kunden. Personuppgifterna används även som underlag för statistik och produktutveckling samt för fakturering och marknadsföring. Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Genom att godkänna dessa villkor, vilket du gör innan köp av någon undersökning genomförs, ger du som kund ditt uttryckliga samtycke till att Prevcare får rätt att behandla dina personuppgifter som underlag för statistik och produktutveckling samt för fakturering och marknadsföring. Prevcares behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och patientdatalagen, vilket bland annat innebär att kundens uppgifter omfattas av sekretess inom vården.

Kundens personuppgifter sparas under den tid avtalsrelationen pågår och en tid därefter, eller i enlighet med av kunden lämnat samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas av kunden. De personuppgifter som hanteras för bokföringsändamål bevaras i enlighet med bokföringslagen under sju år. Patientjournaler arkiveras i under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen i enlighet med gällande lagstiftning.

Kunden förbinder sig att lämna fullständiga och korrekta svar och uppgifter till Prevcare på de frågor som ställs till kunden i hälsoformuläret eller vid annan kommunikation med Prevcare och/eller dess underleverantörer. Kunden är medveten om att felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till att hälsoundersökningen ger felaktiga eller missvisande resultat.

Om kunden vill veta vilka personuppgifter som Prevcare behandlar om kunden, om kunden anser att någon uppgift är felaktig eller om kunden har några andra frågor i anledning av Prevcares behandling av kundens personuppgifter, kan kunden kontakta Prevcare via info@prevcare.se.

I egenskap av personuppgiftsansvarig vidtar Prevcare lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas av bolaget.

Kund som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från beställning av undersökning frånträda detta avtal utan att ange något skäl. Denna så kallade ångerfrist löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.

Vill du utöva din ångerrätt ska du skicka epost till info@prevcare.se. Om du vid utövandet av din ångerrätt hunnit nyttjat en del av tjänsten, men inte hela, så kommer en proportionerlig del av det du betalat att återbetalas till dig.

Om du genom nyttjandet av din ångerrätt frånträder detta avtal kommer Prevcare att betala tillbaka de betalningar vi fått från dig avseende de delar av tjänsten som du inte redan nyttjat. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Prevcare underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Prevcare kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att medföra någon kostnad för dig.

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på info@prevcare.se.

COOKIES

På Prevcares hemsida används cookies. Cookies är en liten textfil som lagras på besökarens dator. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner, och kan också användas för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en fil under en längre tid på besökarens dator med ett bestämt utgångsdatum. Den andra är en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Prevcare använder cookies för att tjänster och funktioner ska fungera på bästa sätt, för att föra statistik över webbplatsbesök och i annonseringssyfte. Ingen personlig information, som e-post eller namn om besökaren sparas. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor.