Lungcancer – en elakartad tumör i lungan

Trots att lungcancer endast hamnar på en femte plats på listan över de vanligaste cancerformerna, är det den form av cancer som dödar flest individer varje år. Runt 4 000 personer drabbas varje år och i snitt överlever hälften av patienterna ett år efter att diagnosen ställts. Tittar man på en femårsperiod ligger överlevnadsgraden på 15 procent. Att prognosen är så dålig beror till stor del på att lungcancern upptäcks för sent, när tumören i lungan redan börjat orsaka metastaser (dottertumörer). Om tumören upptäcks i ett tidigt stadium är prognosen god.

Symtom på lungcancer

Det absolut vanligaste symtomet på lungcancer är hosta. Även andfåddhet, smärta i bröstkorgen, blodiga upphostningar, lunginflammation, viktnedgång, brist på aptit samt trötthet är vanliga symtom. De två sistnämnda symtomen uppstår inte förrän sjukdomen är långt gången.

Om en hosta ändrar karaktär, om det uppstår andfåddhet utan ansträngning samt vid pipande och väsande andning bör man söka läkarvård.

Vem drabbas av lungcancer?

Främst är det människor i åldern 60 – 80 år som drabbas av lungcancer. Tidigare var sjukdomen vanligare bland män, men idag drabbas lika många kvinnor. Lungcancer är ovanligt hos människor under 40 år, men enstaka fall har upptäckts redan i 20 – 30 årsåldern.

Olika former av lungcancer

15 procent av patienterna har småcellig lungcancer. Majoriteten drabbas av icke-småcellig lungcancer, vilken delas in i adenocarcinom (körtelcancer), skivepitelcancer och storcellig lungcancer. Körtelcancer är vanligast, vilket innebär att cancern växer från körtelceller i lungans slemhinna. Skivepitelcancer börjar från luftrören, som går från luftstrupen ner till lungorna. Småcellig lungcancer har ofta spridit sig utanför bröstkorgen innan den upptäcks.

Tumörernas olika stadier

Tumörerna delas in i olika stadier. I stadium I är tumören begränsad till lungan. I stadium II och III har cancern spridit sig till närliggande lymfkörtlar och stadium IV innebär metastaser i andra organ.

Lungcancermetastaser

Symtom på metastaser, eller dottertumörer, kan vara svullna lymfkörtlar på halsen eller ovanför nyckelbenet. Vid metastaser kan man även få svårt att svälja, bli hes och få andnöd.

Lungcancer och rökning

Det finns en stark koppling mellan rökning och lungcancer. I 85 – 90 procent av fallen är eller har den som drabbats av lungcancer varit rökare. Även passiv rökning är en riskfaktor. Det tar ungefär 20 – 30 år för rökare att utveckla lungcancer.

Glädjande nog minskar antalet rökare i landet stadigt. År 2020 var det endast 7 procent av befolkningen som rökte dagligen.

Sluta röka ökar chansen att överleva lungcancer

Om man fortfarande röker när man får sitt lungcancerbesked har man mycket att vinna på att sluta. Vid operation blir återhämtningstiden kortare och vid strålbehandling blir resultatet mer effektivt. Även andra behandlingar blir mer effektiva och risken för att bli sjuk igen minskar om man slutar att röka.

Andra riskfaktorer för att utveckla lungcancer

Den näst vanligaste orsaken till lungcancer är radon. De som drabbas av lungcancer idag utsattes för radon för 20 – 40 år sedan, idag är radonhalterna betydligt lägre i svenska bostäder.

En annan riskfaktor är arbetsmiljön. Personer som utsätts för asbest riskerar att drabbas av lungcancer. Trots att asbest förbjöds för 40 år sedan finns det fortfarande kvar i äldre byggnader. Ska man renovera ett gammalt hus gäller det att skydda sig mot asbest. Även luftföroreningar och ärftlighet är riskfaktorer för att utveckla lungcancer.

Behandling av lungcancer

I stadium I och II kan man operera bort och strålbehandla tumören. Det vanligaste är att man kombinerar behandlingen med cytostatika, immunterapi för att stärka kroppens immunförsvar eller så kallad målinriktad behandling. En kombination av olika behandlingar och läkemedel har visat sig ge en lång överlevnad och även bota avancerad lungcancer.

Vi hjälper dig upptäcka lungcancer i ett tidigt stadium

Genom DT-scanning (datortomografi-undersökning) av lungorna kan vi kan upptäcka lungcancer i ett tidigt stadium. Om du har något av ovan beskrivna symptom kan du boka DT Lungor, vilket är en enkel, tillförlitlig och smärtfri undersökning, utan remiss och få en tid inom sju arbetsdagar.

KOL, lunginflammation och blodproppar

Symtomen kan även bero på andra sjukdomar, som KOL, lunginflammation, blodpropp i lungan eller emfysem. Emfysem är oftast en del av sjukdomen KOL och innebär att de små lungblåsorna är skadade och det blir svårare att andas.

Vid DT av lungorna kan vi få fram en mer detaljerad bild vad symtomen beror på och hur man kan gå vidare gällande uppföljning och behandling.

Läs mer och beställ din undersökning här!

Källor:
https://ki.se/forskning/pa-vag-mot-friskare-lungor
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/lungcancer
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/cancer/cancerformer/lungcancer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/lungcancer-dodlighet/
https://cancer.se/lungcancer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/levnadsvanor/tobaksrokning-daglig/
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/andningssvarigheter-och-andningsuppehall/lungemfysem/